Dominik Petr’s City of Saints, for Gallery Nemesis

Our friend Dominik Petr just finished a piece based on my mosaic novel City of Saints & Madmen, for a showing at Gallery Nemesis in Prague (December). It’s pretty darn cool. Previously, he’d done material for Veniss Underground.

vandermeers city - mr

Comments

 1. says

  I think, that it´s very well expressed too, isn´t it? Dominik is one of your greatest fan and I hope that we can publish more books in Czech edition to support his imagination.

 2. Jana Franková says

  Milí,
  Jmenuji se Jana Franková, jsem autorkou knihy verš? Trnová koruna, kterou ilustroval Dominik Petr.
  Nyní kreslil obraz pro Vás, a ta nádhera, propojitost mezi skute?ností a n??ím, co vidí jen jistí lidé mne nadchla, vzala mi dech.
  Dominika jsem kdysi dávno oslovila, jako pro mne neznámého ilustrátora, pot?ebovala jsem ilustrovat knihu. Nejen, že to ud?lal nezištn? a zdarma, navíc se z nás stali dob?í p?átelé a dál uvažujeme o další spolupráci. Nyní nás ?eká kniha verš? Prostoro?asy, která byla napsána p?ed seznámením s Dominikem, ale stále není vydaná a já v??ím, že spole?n? zrodíme krásné dít?.

  Nejen, že jsem v Dominikovi našla skv?lého ilustrátora, ale nejspíš, když jsem ho oslovila co by neznámého ?lov?ka, zap?sobila jakási p?itažlivá síla vesmírných sil, nám neznámých energií, protože jsem získala p?ítele, což je nejkrásn?jší ze všeho, potkat blízkou bytost. Tak se stalo, že nejen naše spolupráce, ale i životy se protkaly, povídáme si nejen o práci, ale i o svých pocitech a o k?ižovatkách, které procházíme. ?asto mluvíme i o svých p?átelích a mezi nejbližší p?átelé Dominika pat?íte bezesporu i Vy a Vaše paní.

  A tak vím, že i Vy v sou?asné dob? procházíte nesmírn? t?žkým životním obdobím, a protože p?átelé Dominika, jsou i mými p?áteli, by? vzdálenými, tím myslím skute?nou vzdálenost, ta duchovní není, neexistuje…, ?íkám si, že bude ode mne dobré Vás podpo?it ve Vašich starostech, sdílet je s Vámi. Víte, ?lov?k to nikdy nemá lehké, život není p?ímka a je to tak správné. A vždy, když n?co v našem život? kon?í, je to jen proto, že nás to má posunout dál. Možná v tu danou chvíli nevidíme kam, nechápeme to, ale je to tak. Jedno kon?í, aby druhé mohlo za?ít a náš život pokra?oval tak jak je t?eba, abychom ho pln? využili. Babi?ka mi ?ikávala, chce-li t? B?h potrestat, splní ti tvá p?ání. Dlouho jsem nechápala, ale už vím…

  Stále procházíme zkouškami, které nás mají za úkol posilovat, ve chvíli, kdy naše po?ínání nic nep?ináší, jsme jakousi zvláštní okolností posunuti dál. Ano, m?že se nám zprvu zdát, že zp?t, ale není tomu tak. To, co zvládáme bez obtíží nás už nem?že nijak vnit?n? obohatit, proto dostaneme novou cestu, nový sm?r a nám se to zdá zpo?átku nespravedlivé a t?žké, ale chceme-li, tak najdeme nový smysl v?ci. Je to t?eba jen proto, že na nové cest? potkáme nové lidi, které obohatíme svým bytím, svojí existencí.
  Vyjd?te tedy sm?le po nové cest?, je to po?átek n??eho nového, obohacujícího a úžasného. A jestli je ta cesta zprvu jen zastávkou v b?hu života, pose?kejte, jsou chvíle, kdy je t?eba zastavit, zamyslet se.
  Láska je stále s námi, když ji nevidíme, necítíme, je to jen naší neschopností vnímat, zastavit se, zamyslet se. P?eji sm?lý první krok, zhluboka se nejd?ív nadechn?te Slunce, i to je v??né a plné energie, svítí i za mraky, které plují po obloze.
  Je p?ed koncem roku, p?edváno?ní ?as, advent, p?eji Vám ob?ma, aby byl ve znamení zklidn?ní mysli a duše, ve znamení nových plán?. Vaše práce je krásná, protkaná láskou a tajemstvím, tací lidé vidí dál než ostatní, to je dar, využijte ho

  S pozdravem z mali?ké osady mezi lesy, kde mlhy po ránu v údolích leží déle než kdekoliv jinde jana franková